Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu konsultacji za pośrednictwem strony internetowej:

2. Definicje:

 1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Klientowi na Stronie Usługodawcy,
 2. Klient – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniony nieodpłatnie na stronie www.psychologiarelacji.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznanie się postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,

 4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu konsultacji, dostępna pod adresem www.psychologiarelacji.pl
 5. Usługa – usługa świadcząca Klientowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu konsultacji drogą elektroniczną,
 6. Usługodawca – Estera Źrałko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bliżej Siebie Estera Źrałko NIP: 9121944578, ul. Słoneczna 17, 55-200 Godzikowice; adres e-mail do kontaktu: esterazralko@gmail.com

3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

4. Pozostałe usługi, tj. konsultacje, odbywają się osobiście w gabinecie lub online, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.


§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

1. Rezerwacja terminu konsultacji odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej

2. Klient rezerwujący konsultację zobowiązany jest:

- uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

- potwierdzić konsultację telefonicznie lub SMS-owo;

- podanie danych przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.


§ 3. Odwołanie lub zmiana terminu konsultacji

1. Odwołanie konsultacji w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty podczas kolejnej konsultacji lub do odmówienia udzielenia konsultacji.

2. Odwołanie zarezerwowanego terminu konsultacji jest możliwe przez wysłanie wiadomości SMS lub telefonicznie.

3. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin konsultacji w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu konsultacji. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Klientowi nowy termin konsultacji.


§ 4. Reklamacje

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy można pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy lub drogą elektroniczną pod adresem esterazralko@gmail.com

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


§ 5. Wymagania techniczne

1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji konsultacji możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

- korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

- korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,

- minimalne wymagania sprzętowe:

 1. Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory)512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych

 2. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

 3. stałe połączenie do sieci Internet.

2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Klienta:

- konta poczty elektronicznej,

- telefonu stacjonarnego lub komórkowego.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Klientem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.04.2024 roku.